Nádorová prevence

První místo pro nádorovou prevenci zaujímají antioxidanty, kterými jsou vitaminy C a E, provitamin A neboli betakaroten, antioxidační enzymy obsahující atom selenu či zinku. Každý je důležitý a působí na jiném místě v ničení volných kyslíkových radikálů, čili silně reaktivních forem kyslíku způsobující oxidaci složek buněčné blány a posléze usnadňující přeměnu zdravé buňky v nádorovou. Vitamin C je jeden z nejdůležitějších ochranných faktorů v potravě, kromě antioxidačních účinků se podílí na tvorbě vaziva, pevnosti a pružnosti pokožky, je nezbytný pro imunologické pochody, podporuje účinek vitaminu E. U kuřáků dochází k rychlému vyčerpání dostupnosti vit. C, proto je jeho spotřeba mnohem vyšší než u nekuřáků. Zdrojem je preparát SWEETACERTABS a XYLIACERTABS. Vitamin A má mohutný účinek antiproliferační, kontroluje dělení buněk, účinnější v obraně před nádorovým bujením je však jeho předstupeň, provitamin A čili betakaroten, obsažený zvláště v mrkvi a další zelenině. Betakaroten je schopen zvrátit přednádorové změny a zastavit proces nádorové přeměny. Je obsažen v preparátu BETACAPS. Vitamin E je důležitý jako primární ochrana buněčných blán, které jsou podstatou zdravé funkce buněk a celého organismu. Stimuluje imunitní odpověď a tím může zabránit vzniku nádorových buněk. Vit. E má rovněž přímý chemický účinek – zabraňuje přeměně škodlivých nitritů v uzeném, nakládaném nebo konzervovaném jídle na nitrosaminy, které jsou silnými kancerogeny. Vit. E je nejdůležitějším antioxidantem v tkáních bohatých na tuk, zvláště mozku a tkáních přicházejících do styku s kyslíkem, tj. plíce.

Vit. E je obsažen v prep. NEOECAPS50. Selen působí souhlasně s účinky vit. C i E, v nízkých dávkách má silný účinek antioxidační a antikancerogenní, ve vysokých dávkách, řádově 10 x větší než preventivních, je toxický a může být kancerogenní. Obsažen je v prep. SELENITABS.

Zinek je nezbytný pro metabolické uplatnění selenu, nedostatek zinku snižuje účinek selenu. Optimální poměr zinku a selenu je 7:1. Zinek je obsažen v prep. ZINKOTABS i SELENITABS.

Ke zvýšení činnosti imunitního systému pak existuje vynikající prostředek FINCLUBU a tím je BI-IOMARE CAPS, obsahující olej ze žraločích jater bohatý na alkoxylglyceroly. Ty zvyšují tvorbu krvinek, pomáhají redukovat ztrátu kostní dřeně vystavené účinku záření, rovněž snižují výskyt poškození tkání po ozáření z léčebných důvodů, například u gynekologických nádorů a zvláště pak u ozáření hrudní stěny u rakoviny prsu po operaci. Nedochází také k výraznějšímu poklesu bílých i červených krvinek vlivem ozáření a cytostatické léčby nádorů. Novým preparátem FINCLUBU je MYCELCAPS, který zvyšuje aktivitu imunitních buněk známých jako přirození zabíječi, tj. buňky odstraňující vznikající nádorové buňky pro organismus cizí a nepřátelské. Mycelcaps se získává z mycelií (podhoubí) hub pěstovaných již více než 2000 let v Číně a Japonsku a užívané v lidovém léčitelství.

Glukimtabs
Velmi významnou indikační skupinou pro ßG je karcinom – zhoubný nádor. Při boji
s rakovinou lidský organismus využívá imunitní systém, který slouží k identifikaci
tumoru jako cizorodé látky a přitažení různých imunitních buněk, které tumorem
napadené buňky fagocytují a ničí. SS v prvé řadě přímo a silně stimulují makrofágy
a přirozené zabíječe. Při kontaktu s rakovinnými buňkami je stimulované
buňky imunitního systému ničí, avšak okolní tkáň a orgány zůstávají intaktní
a nepoškozené. ßG jsou schopné zvyšovat tvorbu leukocytů z nezralých buněk kostní
dřeně a jejich uvolňování do oběhu a do různých lymfatických orgánů celého
těla. Navíc vytvářejí i nespecifickou stimulaci imunitního systému cestou
uvolňování biologicky důležitých faktorů. Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno,
že ßG zvýšil imunitní odpověď a destruktivní kapacitu imunitního systému
vůči karcinomem napadeným buňkám a redukoval růst nádoru až o 90 %! Bylo
publikováno, že u žen s opakovanými nádory prsu po mastektomii a ozařování
došlo po aplikaci ßG ke kompletnímu vyléčení těchto pomalu se hojících nádorů.
Z těchto, ale i jiných důvodů, je např. v Japonsku nebo v Číně beta-glukan
součástí konvenční protinádorové terapie. Kombinovaná léčba glukanem
a protinádorovými preparáty může nejen zpomalit růst nádoru, ale může působit
i proti chemoterapeuticky vyvolaným imunosupresivním reakcím, zejména
u pacientů se zvýšeným rizikem infekce. Schopnost ßG stimulovat tvorbu leukocytů
je nejvíc využívána při radio a chemoterapii maligních nádorů, které mají za
následek potlačení tvorby bílých krvinek a tím snížení imunitních funkcí a zvýšení
rizika infekčního onemocnění. ßG se tak stává jedinečným prostředkem ovlivňujícím
snížení negativních důsledků radio a chemoterapie maligních nádorů.

Napsat komentář